დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების სასწავლო პროგრამები და აღწერილობა

დამატებითისაგანმანათლებლოდასააღმზრდელომომსახურებისსასწავლოპროგრამებიდააღწერილობა

1. ჭადრაკი

საქართველომდიდარისაჭადრაკოტრადიციებისქვეყანაა. ჭადრაკისსპორტული

მხარეჩვენიქვეყნისთვისპრიორიტეტულია.

ჭადრაკისსწავლებამოიცავსთამაშისწესების, მისიცალკეულისტადიებისადა

მათიგათამაშებისპრინციპებისცოდნას, აგრეთვეჭადრაკისთეორიისსხვა

მნიშვნელოვანისაკითხებისანალიზს.

ჭადრაკიროგორცგონებისვარჯიში, ლოგიკურიდათანმიმდევრული

აზროვნებისგანვითარებისერთ-ერთისაშუალებაა.

ჭადრაკიავარჯიშებსმოსწავლისგონებას, ხელსუწყობსცოდნისშედეგების

გაუმჯობესებასმათემატიკაში, აჩვევსლოგიკურდათანმიმდევრულაზროვნებას,

იძლევაშემოქმედებითიაქტივობებისმდიდარშესაძლებლობებს. მოსწავლეები

ეჩვევიანპოზიციისშეფასებას, ვარიანტებისგათვლას, ადგენენთამაშისგეგმებს.

ეჩვევიანდაშვებულიშეცდომებისანალიზს, ნათამაშებიპარტიებისგარჩევას,

ჭადრაკიაჩვევსმოსწავლეებსფიქრს, მანხომგონებაშიუნდაგათვალოს

მეტოქისთვისახალიდამოულოდნელივარიანტი. გამოჩენილიქართველი

მოჭადრაკეებისგარჩევაეხმარებამათუფროუკეთდაეუფლონჭადრაკისთამაშის

უნარ-ჩვევებს.

        ჭადრაკისპროგრამა

1. ჭადრაკისთამაშისისტორია;

2. ქართულისაჭადრაკოსკოლა; გამოჩენილიქართველიმოჭადრაკეები;

3. ჭადრაკისდაფა, ნოტაცია, ფიგურები, სვლები;

4. ქიში, შამაში, პატი, ერთსვლიანიშამათები, ფიგურათაპირობითიღირებულება;

5. შამათიორიეტლით, ლაზიერით, ეტლით;

6. ყაიმი, მუდმივიქიში, შამათისმუქარისშექმნა, დაცვა;

7. დებიუტი, ტიპიურიშეცდომებიდებიუტში;

8. ჭადრაკშივაჟთადაქალთაჩემპიონატებისისტორია;

9. პრაქტიკულითამაში;

  შ.პ.ს. სკოლა "ნერგები"  საიტი დამზადებულია გიორგი კვეკვესკირის მიერ

  სკოლის მისიაა მოამზადოს ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი, აქტიური და სამოქალაქო აზროვნების მქონე პიროვნება, რომელიც იქნება ჰუმანიზმისა და დემოკრატიული ფასეულობების მატარებელი, ქვეყნის ინტერესების, ტრადიციებისა და ღირებულებების გამზიარებელი, კანონმორჩილი და ტოლერანტი პიროვნება. მოამზადოს მოსწავლეები წარმატებული მომავალი ცხოვრებისათვის, რათა სკოლის კურსთამთავრებულებმა შეძლონ თავისუფლად დაიმკვიდრონ ადგილი საზოგადოებაში.